مسکونی / تجاری
معماري،طراحي داخلي
پروژه

ويلا سپيد

مسکونی / تجاری
معماري،طراحي داخلي
مساحت
٧٥٠مترمربع
سال طراحی
1398
شهر
رشت
وضعیت
در حال ساخت
مساحت
٧٥٠مترمربع
سال طراحی
1398
شهر
رشت
وضعیت
در حال ساخت
درباره پروژه

كارفرما با خواسته مشخص به ما مراجعه كرد.
فضايي براي زندگي دايمي خانواده اي آرام...
نيازها در سه طبقه ساماندهي شد.فضاهاي تفريحي در همكف،
فضاي عمومي در طبقه اول و فضاي خصوصي در طبقه دوم.
ارتباط طبقات از طريق فضاي نيمه باز پله اي،سيركولاسيون شفاف و تامين حداكثري نيازهاي كارفرما از ويژگيهاي اين پروژه در حال ساخت، است.