مشاوره/سفارش
فرایند رسیدگی به پروژه ها
ارسال درخواست
بررسی هستار
انعقاد قرارداد
ارائه طرح اولیه
دفاع مهندسی
بازطراحی تغییرات
تحویل
درخواست خدمات
طرح و ساخت
فرایند رسیدگی به پروژه ها
ارسال درخواست
بررسی هستار
انعقاد قرارداد
ارائه طرح اولیه
دفاع مهندسی
بازطراحی تغییرات
تحویل
کد فعال سازی